Peer reviewed publications

Export 1 results:
Filters: Author is Hartl, L.  [Clear All Filters]
Journal Article
Abermann, J., M. Kuhn, A. Lambrecht, and L. Hartl, 2013: Gletscher in Tirol, ihre Verteilung und jüngsten Veränderungen. Koch, E.M.; Erschbamer, Brigitta: Klima, Wetter, Gletscher im Wandel. Innsbruck: innsbruck university press (IUP) (= Series / Alpine Forschungsstelle Obergurgl, 3), ISBN 978-3-902811-89-, 9, 49 - 67. http://permalink.obvsg.at/AC10860353.